sk sk sk

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečenie vstupných podkladov:

 • - obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby
 • - objasnenie základných cieľov s odberateľom

Zabezpečenie prípravy stavby pre územné konanie:

 • - prerokovanie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi a organizáciami v priebehu prác a v závere prác
 • - príprava konania na výber zhotoviteľa vrátane prípravy podkladov pre vypracovanie ponúk a ich vyhodnotenie
 • - prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania územného rozhodnutia
 • - vypracovanie návrhu na začatie územného konania

Zabezpečenie prípravy stavby pre stavebné konanie:

 • - vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania
 • - vypracovanie žiadostí na vydanie iných povolení potrebných pre výstavbu

Práce spojené s realizáciou stavby:

 • - organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na týchto skúškach
 • - zabezpečenie zmien a potrebných povolení

Práce po dokončení stavby:

 • - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia prípadne povolenia na predčasné alebo na dočasné prevádzkovanie / užívanie stavby alebo jej častí
 • - spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
 • - účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky