sk sk sk

COLNO-DEKLARAČNÉ SLUŽBY

COLNÁ DEKLARÁCIA

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti colnej deklarácie

JCD

  • - zastupovanie mandanta v colnom konaní na Colnom úrade na základe Mandátnej zmluvy
  • - vystavenie všetkých colných dokladov potrebných pre import/export tovaru do/z EÚ z/do tretích krajín vo všetkých colných režimoch /JCD, JCDd, DCH, DCHd, CMR, EUR.1, A.T.R., Carnet TIR, ATA Carnet/
  • - vypísanie a podanie všetkých druhov žiadostí na Colný úrad
  • - colné poradenstvo

INTRASTAT SK

intrastat

INTARSTAT-SK je systém štatistického zisťovania, ktorý spracúva a poskytuje údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach SR to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach tovaru uskutočnených medzi SR a členskými štátmi.

Spracovávanie všetkých dokladov súvisiacich s INTRASTAT - SK

  • vystavovanie, odovzdávanie (zasielanie) hlásení na colný úrad
  • evidencia hlásení
  • odborné poradenstvo
  • sledovanie legislatívnych zmien
  • zabezpečenie a vykonávanie všetkých potrebných úkonov v súvislosti s uvedenou problematikou